28 May 2018 - دوشنبه 7 خرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروري بر روش‌هاي سنتز نانودات‌هاي كربن و بررسي خصوصيات نشري آنها

نشریه: سال پنجم - شماره چهارم - زمستان 1394 - مقاله 10   صفحات :  85 تا 96کد مقاله:
JSCW-03-10-2015-10237

مولفین:
محمد غفارزاده: پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي - دانشكده علوم و فناوري هاي نوين
مهتاب ادریسی: پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي - دانشکده علوم و فناوری‌های نوین


چکیده مقاله:کربن نانودات ها کربن دات ها نسلی جدید از ساختارهای نانوکربنی فولرن ها، نانولوله های کربنی، گرافن ها ... هستند که تاکنون شناخته شده اند. این نقاط کوانتومی کربنی دارای سطوح اثر ناپذیری می باشند که به دلیل پایداری بسیار زیاد نسبت به رنگ پریدگی دربرابر تابش نور، زیست سازگاری، سمیت پایین، صرفه اقتصادی، و فراوانی مواد اولیه آن در طبیعت توجهات بسیاری را به خود جلب نموده اند. عموماً کربن نانودات ها حاوی تعداد کثیری از گروه های کربوکسیلیک اسید بر روی سطح خود می باشند، به همین دلیل حلالیت بسیار خوبی در آب داشته و برای عامل دار شدن توسط انواعی از گونه های آلی، پلیمری، معدنی، یا بیولوژیکی مناسب می باشند. ساختار یکدست آن ها همراه با ابعاد بسیار ریز، قابلیت دستکاری و عامل دار نمودن سطح، و تنوع گسترده در روش های سنتزی ساده، سریع، و ارزان سبب گردیده است تا کربن نانودات ها به عنوان جایگزین سایر نانوکربن ها فولرن ها، نانوالماس ها، نانولوله های کربنی معرفی گردند. البته قابل توجه ترین مسئله در مورد کربن نانودات ها، قابلت جایگزینی آن ها با کوانتوم دات های بر پایه فلزات سمی می باشد.


Article's English abstract:

Carbon nanodots C-dots are a new class of carbon nanomaterials grapheme, carbon nanotube, fulrene, etc. which have been identified. This carbon quantum dots have passivated surface which due to the resistance to photobleaching, ease of bioconjugation, without incurring the burden of intrinsic toxicity or elemental scarcity have attracted a great deal of attention. Carbon nano-dot generally contain carboxylic acid moieties at their surface, so imparting them whith excellent water solubility and suitability for subsequent functionalization with various organic, polymeric, inorganic, or biological species. Their well-defined, nearly isotropic shapes together with their ultrafine dimensions, tunable surface functionalities, and the sheer variety of simple, fast, and cheap synthetic routes available provide an encouraging technological platform for C-dot emitters as alternatives to other nanocarbons fullerenes, nanodiamonds, carbon nanotubes in a host of applications. However, the most notable point about the carbon nanodots is their replacement capacity with the toxic quantum dot-based metals.


کلید واژگان:
کربن نانو دات- دوستدار محیط زیست- فلوئورسنت-کوانتوم دات.

English Keywords:
Carbon nanodots, Eco-friendly, Fluorescent, Quantum dots.

منابع:

English References:
1.P. Roy, P-C. Chen, A. P. Periasamy, Y. N. Chen, H. T. Chang, "Photoluminescent carbon nanodots: synthesis, physicochemical properties and analytical applications", Mater. today, 18,447-458, 2015.#2.Y. Wang, A. Hu, "Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications", J. Mater. Chem. C., 2, 6921-6939, 2014.#3.A. B. Bourlinos, A. Stassinopoulos, D. Anglos, R. Zboril, V. Georgakilas, E. P. Giannelis, "Photoluminescent carbogenic dots", Chem. Mater., 20, 4539-4541, 2008.#4.X. Y. Xu, R. Ray, Y. L. Gu, H. J. Ploehn, L. Gearheart, K. Raker, W. A. Scrivens, "Electrophoretic analysis and purification of fluorescent single-walled carbon nanotube fragments", J. Am. Chem. Soc., 126, 12736-12737, 2004.# 5.S. C. Ray, A. Saha, N. R. Jana, R. Sarkar, "Fluorescent carbon nanoparticles: synthesis, characterization, and bioimaging application", J. Phys. Chem. C, 113, 18546-18551, 2009.#6.H. T. Li, X. D. He, Y. Liu, H. Huang, S. Y. Lian, S. T. Lee, Z. H. Kang, "One-step ultrasonic synthesis of water-soluble carbon nanoparticles with excellent photoluminescent properties", Carbon, 49, 605-609, 2011.#7.H. Li, Z. Kang, Y. Liu, S.T. Lee, "Carbon nanodots: synthesis, properties and applications", J. Mater. Chem., 22, 24230-24253, 2012.# 8.S. N. Baker, G. A. Baker, "Luminescent carbon nanodots: emergent nanolights", Angew. Chem., Int. Ed., 49, 6726-6744, 2010.#9.C. I. Weng, H. T. Chang, C. H. Lin, Y. W. Shen, B. Unnikrishnan, Y. J. Li, C. C. Huang, "One-step synthesis of biofunctional carbon quantum dots for bacterial labeling", Biosens. Bioelectron., 68, 1-6, 2015.#10.X. F. Jia, J. Lia, E. K. Wang, "One-pot green synthesis of optically pH-sensitive carbon dots with upconversion luminescence", Nanoscale, 4, 5572-5575, 2012.#11.H. C. Zhang, H. Ming, S. Lian, H. Huang, H. Li, L. Zhang, Y. Liu, Z. Kang, S. T. Lee, "Fe2O3/ carbon quantum dots complex photocatalysts and their enhanced photocatalytic activity under visible light", Dalton Trans., 40, 10822-10825, 2011.#12.H. C. Zhang, H. Huang, H. Ming, H. T. Li, L. L. Zhang, Y. Liu, Z. H. Kang, "Carbon quantum dots/Ag3PO4 complex photocatalysts with enhanced photocatalytic activity and stability under visible light", J. Mater. Chem., 22, 10501-10506, 2012.#13.S. J. Yu, M. W. Kang, H. C. Chang, K. M. Chen, Y. C. Yu, "Bright fluorescent nanodiamonds:? no photobleaching and low cytotoxicity", J. Am. Chem. Soc., 127, 17604-17605, 2005.#14.J. G. Zhou, C. Booker, R. Y. Li, X. T. Zhou, T.-K. Sham, X. L. Sun, Z. F. Ding, "An electrochemical avenue to blue luminescent nanocrystals from multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs)" J. Am. Chem. Soc., 129, 744-745, 2007.# 15.H. P. Liu, T. Ye, C. D. Mao, "Fluorescent carbon nanoparticles Derived from candle soot", Angew. Chem., Int. Ed., 46, 6473-6475, 2007.#16.Y. Q. Dong, N. N. Zhou, X. M. Lin, J. P. Lin, Y. W. Chi, G. N. Chen, "Extraction of electrochemiluminescent oxidized carbon quantum dots from activated carbon", Chem. Mater., 22, 5895-5899, 2010.#17.Q. L. Wang, H. Z. Zheng, Y. J. Long, L. Y. Zhang, M. Gao, W. J. Bai, "Microwave–hydrothermal synthesis of fluorescent carbon dots from graphite oxide", Carbon, 49, 3134-3140, 2011.#18.L. Cao, X. Wang, M. J. Meziani, F. Lu, H. Wang, P. G. Luo, Y. Lin, B. A. Harruff, L. M. Veca, D. Murray, S. Y. Xie, Y. P. Sun, "Carbon dots for multiphoton bioimaging", J. Am. Chem. Soc., 129, 11318-11319, 2007.#19.S. T. Yang, L. Cao, P. G. Luo, F. S. Lu, X. Wang, H. F. Wang, M. J. Meziani, Y. F. Liu, G. Qi, Y. P. Sun, "Carbon dots for optical imaging in vivo", J. Am. Chem. Soc., 131, 11308-11039, 2009.#20.H. T. Li, X. D. He, Z. H. Kang, H. Huang, Y. Liu, J. L. Liu, S. Y. Lian, C. H. A. Tsang, X. B. Yang, S. T. Lee, "Water-soluble fluorescent carbon quantum dots and photocatalyst design", Angew. Chem., Int. Ed., 49, 4430-4434, 2010.#21.J. Lu, J. X. Yang, J. Wang, A. Lim, S. Wang, K. P. Loh, "One-Pot synthesis of fluorescent carbon nanoribbons, nanoparticles and graphene by the exfoliation of graphite in ionic liquids", ACS Nano, 3, 2367-57, 2009.#22.Q. L. Zhao, Z. L. Zhang, B. H. Huang, J. Peng, M. Zhang, D. W. Pang, "Facile preparation of low cytotoxicity fluorescent carbon nanocrystals by electrooxidation of graphite", Chem. Commun., 5116-5118, 2008.#23.L. Tian, D. Ghosh, W. Chen, S. Pradhan, X. Chang, S. Chen, "Nanosized carbon particles from natural gas soot", Chem. Mater., 21, 2803-2809, 2009.#24.D. Pan, J. Zhang, Z. Li, M. Wu, "Hydrothermal route for cutting graphene sheets into blue-luminescent graphene quantum dots", Adv. Mater., 22, 734-738, 2010.#25.D. Y. Pan, J. C. Zhang, Z. Li, C. Wu, X. M. Yan, M. H. Wu, "Observation of pH-, solvent-, spin-, and excitation-dependent blue photoluminescence from carbon nanoparticles", Chem. Commun., 46, 3681-3683, 2010.#26.Q. Liang, W. Ma, Y. Shi, Z. Li, X. Yang, "Easy synthesis of highly fluorescent carbon quantum dots from gelatin and their luminescent properties and applications", Carbon, 60, 421-428, 2013.#27.Y. Xiu, Q. Gao, G. D. Li, K. X. Wang, J. S. Chen, "Preparation and tunable photoluminescence of carbogenic nanoparticles confined in a microporous magnesium-aluminophosphate", Inorg. Chem., 13, 5859-5867, 2010.#28.H. Zhu, X. L. Wang, Y. L. Li, Z. J. Wang, F. Yang, X. R. Yang, "Microwave synthesis of fluorescent carbon nanoparticles with electrochemiluminescence properties", Chem. Commun., 5118-5120, 2009.#29.H. T. Li, X. D. He, Y. Liu, H. Yu, Z. H. Kang, S. T. Lee, "Synthesis of fluorescent carbon nanoparticles directly from active carbon via a one-step ultrasonic treatment", Mater. Res. Bull., 46, 147-151, 2011.#30.X. H. Wang, K. G. Qu, B. L. Xu, J. S. Ren, X. G. Qu, "Microwave assisted one-step green synthesis of cell-permeable multicolor photoluminescent carbon dots without surface passivation reagents", J. Mater. Chem., 21, 2445-2450, 2011.#31.M. L. Mueller, X. Yan, J. A. McGuire, L. S. Li, "Triplet states and electronic relaxation in photoexcited graphene quantum dots", Nano Lett., 10, 2679-2682, 2010.#32.X. Yan, X. Cui, B. S. Li, L. S. Li, "Large, solution-processable graphene quantum dots as light absorbers for photovoltaics", Nano Lett., 10, 1869-1873, 2010.#33.M. L. Meueller, X. Yan, B. Dragnea, L. S. Li, "Slow hot-carrier relaxation in colloidal graphene quantum dots", Nano Lett., 11, 56-60, 2010.#34.Y. P. Sun, B. Zhou, Y. Lin, W. Wang, K. A. S. Fernando, P. Pathak, M. J. Meziani, B. A. Harruff, X. Wang, H. F. Wang, P. J. G. Luo, H. Yang, M. E. Kose, B. L. Chen, L. M. Veca, S. Y. Xie, "Quantum-sized carbon dots for bright and colorful photoluminescence", J. Am. Chem. Soc., 128, 7756-7757, 2006.#35.S. L. Hu, K. Y. Niu, J. Sun, J. Yang, N. Q. Zhao, X. W. Du, "One-step synthesis of fluorescent carbon nanoparticles by laser irradiation", J. Mater. Chem., 19, 484-488, 2009.#36.R. L. Liu, D. Q. Wu, S. H. Liu, K. Koynov, W. Knoll, Q. Li, "An aqueous route to multicolor photoluminescent carbon dots using silica spheres as carriers", Angew. Chem. Int. Ed., 48, 4598-4601, 2009.#37.J. Zong, Y. H. Zhu, X. L. Yang, J. H. Shen, C. Z. Li, "Synthesis of photoluminescent carbogenic dots using mesoporous silica spheres as nanoreactors", Chem. Commun., 47, 764-766, 2011.#38.H. Peng, J. Travas-Sejdic, "Simple aqueous solution route to luminescent carbogenic dots from carbohydrates", Chem. Mater., 21, 5563-5566, 2009.#39.S. Kim, S. W. Hwang, M. K. Kim, D. Y. Shin, D. H. Shin, C. O. Kim, S. B. Yang, J. H. Park, E. Hwang, S. H. Choi, G. Ko, S. Sim, C. Sone, H. J. Choi, S. Bae, B. H. Hong, "Anomalous behaviors of visible luminescence from graphene quantum dots: interplay between size and shape", ACS Nano, 6, 8203-8208, 2012.#40.J. Peng, W. Gao, B. K. Gupta, Z. Liu, R. R. Aburto, L. Ge, L. Song, L. B. Alemany, X. Zhan, G. Gao, S. A. Vithayathil, B. A. Kaipparettu, A. A. Marti, T. Hayashi, J. J. Zhu, P. M. Ajayan, "Graphene quantum dots derived from carbon fibers", Nano Lett. 12, 844-849, 2012.#41.H. Tetsuka, R. Asahi, A. Nagoya, K. Okamoto, I. Tajima, R. Ohta, A. Okamoto, "Optically tunable amino-functionalized graphene quantum dots", Adv. Mater., 24, 5333-5538, 2012.# 42.Z.-C. Yang, M. Wang, A. M. Yong, S. Y. Wong, X.-H. Zhang, H. Tan, A. Y. Chang, X. Li, J. Wang, "Intrinsically fluorescent carbon dots with tunable emission derived from hydrothermal treatment of glucose in the presence of monopotassium phosphate", Chem. Commun., 47, 11615-11617, 2011.#43.L. Tang, R. Ji, X. Cao, J. Lin, H. Jiang, X. Li, K. S. Teng, C. M. Luk, S. Zeng, J. Hao, S. P. Lau, "Deep ultraviolet photoluminescence of water-soluble self-passivated graphene quantum dots", ACS Nano, 6, 5102-5110, 2012.#44.P. C. Hsu, Z.-Y. Shih, C.-H. Lee, H.-T. Chang, "Synthesis and analytical applications of photoluminescent carbon nanodots", Green Chem., 14, 917-920, 2012.#45.Z. H. Kang, Y. Liu, S. T. Lee, "Small-sized silicon nanoparticles: new nanolights and nanocatalysts", Nanoscale, 3, 777-791, 2011.#46.Z. F. Ding, B. M. Quinn, S. K. Haram, L. E. Pell, B. A. Korgel, A. J. Bard, "Electrochemistry and electrogenerated chemiluminescence from silicon nanocrystal quantum dots", Science, 296, 1293-1297, 2002.#47.S. Zhu, J. Zhang, A. Tang, C. Qiao, L. Wang, H. Wang, X. Liu, B. Li, Y. Li, W. Yu, X. Wang, H. Sun, B. Yang, "Surface chemistry routes to modulate the photoluminescence of graphene quantum dots: from fluorescence mechanism to up-conversion bioimaging applications", Adv. Funct. Mater., 22, 4732-4740, 2012.# 48.F. Liu, M.-H. Jang, H. D. Ha, J.-H. Kim, Y.-H. Cho, T. S. Seo, "Facile synthetic method for pristine graphene quantum dots and graphene oxide quantum dots: origin of blue and green luminescence", Adv. Mater., 25, 3657-3662, 2013.#49.K. P. Loh, Q. Bao, G. Eda, M. Chhowalla, "Graphene oxide as a chemically tunable platform for optical applications", Nat. Chem., 2, 1015-1024, 2010.#50.S. Zhu, Y. S. X. Zhao, J. Shao, J. Zhang, B. Yang, "The photoluminescence mechanism in carbon dots (graphene quantum dots, carbon nanodots, and polymer dots): Current state and future perspective", Nano Research, 8, 355-381, 2015.#51.H. T. Li, X. D. He, Z. H. Kang, H. Huang, Y. Liu, J. L. Liu, S. Y. Lian, C. H. Tsang, X. B. Yang, S.-T. Lee, "Water-soluble fluorescent carbon quantum dots and photocatalyst design", Angew. Chem. Int. Ed., 49, 4430-4434, 2010.#52.F. Wang, S. Pang, L. Wang, Q. Li, M. Kreiter, C.-Y. Liu, "One-Step synthesis of highly luminescent carbon dots in noncoordinating solvents", Chem. Mater., 22, 4528-4530, 2010.#53.V. N. Mochalin, Y. Gogotsi, "Wet chemistry route to hydrophobic blue fluorescent nanodiamond", J. Am. Chem. Soc., 131, 4594-4595, 2009.#54.F. Wang, Z. Xie, H. Zhang, C.-Y. Liu, Y.-G. Zhang, "Highly luminescent organosilane-functionalized carbon dots", Adv. Funct. Mater., 21, 1027-1031, 2011.#55.X. Wang, L. Cao, S.-T. Yang, F. S. Lu, M. J. Meziani, L. L. Tian, K. W. Sun, M. A. Bloodgood, Y.-P. Sun, "Bandgap-like strong fluorescence in functionalized carbon nanoparticles", Angew. Chem. Int. Ed., 49, 5310-5314, 2010.#56.L. Cao, X. Wang, M. J. Meziani, F. S. Lu, H. F. Wang, P. J. G. Luo, Y. Lin, B. A. Harruff, L. M. Veca, D. Murray, S.-Y. Xie, Y.-P. Sun, "Carbon dots for multiphoton bioimaging", J. Am. Chem. Soc., 129, 11318-11319, 2007.#57.X. Y. Li, H. Q. Wang, Y. Shimizu, A. Pyatenko, K. Kawaguchi, N. Koshizaki, "Preparation of carbon quantum dots with tunable photoluminescence by rapid laser passivation in ordinary organic solvents", Chem. Commun., 47, 932-934, 2011.#58.P. Yu, X. M. Wen, Y.-R. Toh, J. Tang, "Temperature- dependent fluorescence in carbon dots", J. Phys. Chem. C, 116, 25552-25557, 2012.#59.S. Zhu, Q. Meng, L. Wang, J. Zhang, Y. Song, H. Jin, K. Zhang, H. Sun, H. Wang, B. Yang, "Highly photoluminescent carbon dots for multicolor patterning, sensors, and bioimaging", Angew. Chem. Int. Ed., 52, 3953-3957, 2013.#60.P. C. Hsu, H.-T. Chang, "Synthesis of high-quality carbon nano dots from hydrophilic compounds: role of functional groups", Chem. Commun., 48, 3984-3986, 2012.#61.Y. Yang, J. Cui, M. Zheng, C. Hu, S. Tan, Y. Xiao, Q. Yang, Y. Liu, "One-step synthesis of amino-functionalized fluorescent carbon nanoparticles by hydrothermal carbonization of chitosan", Chem. Commun., 48, 380-382, 2012.#62.P. C. Chen, Y.-N. Chen, P.-C. Hsu, C.-C. Shih, H.-T. Chang, "Photoluminescent organosilane-functionalized carbon dots as temperature probes", Chem. Commun., 49, 1639-1641, 2013.#63.H. Z. Zheng, Q. L. Wang, Y. J. Long, H. J. Zhang, X. X. Huang, R. Zhu, "Enhancing the luminescence of carbon dots with a reduction pathway", Chem. Commun., 47, 10650-10652, 2011.#64.G. Eda, Y.-Y. Lin, C. Mattevi, H. Yamaguchi, H.-A. Chen, I.-S. Chen, C.-W. Chen, M. Chhawalla, "Blue photoluminescence from chemically derived graphene oxide", Adv. Mater., 22, 505-509, 2010.#65.H. Sun, L. Wu, N. Gao, J. Ren, X. Qu, "Improvement of photoluminescence of graphene quantum dots with a biocompatible photochemical reduction pathway and its bioimaging application", ACS Appl. Mater. Interfaces, 5, 1174-1179, 2013.#66.X. Wang, L. Cao, F. S. Lu, M. J. Meziani, H. Li, G. Qi, B. Zhou, B. A. Harruff, F. Kermarrec, Y. P. Sun, "Photoinduced electron transfers with carbon dots", Chem. Commun., 3774-3776, 2009.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 5123
تعداد دریافت فایل مقاله : 471