28 May 2018 - دوشنبه 7 خرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

نانو مواد گرافن- بنیان و کاربرد آن‌ها در حذف مواد رنگزا از محلول آبی

نشریه: سال پنجم - شماره چهارم - زمستان 1394 - مقاله 9   صفحات :  65 تا 84کد مقاله:
JSCW-19-10-2015-10239

مولفین:
مهساسادات میرعلینقی: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ورامین-پیشوا
طاهره سیری: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ورامین-پیشوا


چکیده مقاله:آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهمی است که با صنعتی شدن سریع جوامع، افزایش تصاعدی جمعیت و شهرسازی بدون برنامه با آن روبرو هستیم. مواد رنگزا، آلاینده‌های مهم محیط زیست هستند که به دلیل سمی بودن، جهش‌زایی، و سرطان‌زایی، حیات حیوانات، انسان‌ها و میکروارگانیسم‌ها را در معرض خطرات جدی قرار می¬دهند. از این رو حذف آن‌ها از فاضلاب¬های صنعتی و خانگی بسیار مورد توجه است. جذب سطحی به دلیل انعطاف‌پذیری، طراحی و اجرای ساده، و کارایی بالا بر سایر تکنیک‌های رنگ‌زدایی ارجحیت دارد. پیشرفت‌های عظیم در علم و فن‌آوری نانو، سنتز نانو جاذب‌های ممتاز و موثری را امکان‌پذیر می‌سازد که به گسترش سامانه‌های جذب سطحی برای تصفیه‌ی آب/ پساب کمک می‌کند. در سالیان اخیر، کاربرد مواد گرافن- بنیان به عنوان موادی نوید بخش در فرایند جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. مساحت بسیار بالای سطح، الکترون‌های پای π نامستقر، و خواص شیمیایی قابل تنظیم، استفاده از گرافن و مواد وابسته به آن را به عنوان جاذب مطلوب ساخته است. در این مقاله، به اختصار، جدیدترین روش¬های سنتز مواد گرافن- بنیان نظیر گرافن اکسید، گرافن اکسید کاهش¬یافته، و نانوکامپوزیت‌های آن¬ها بیان می‌شود. علاوه براین، مروری بر کاربردهای بالقوه‌ی این نانو مواد کم هزینه و بادوام برای حذف مواد رنگزا از سامانه‌های آبی ارائه می‌شود. در نهایت، چالش‌های موجود در این حوزه‌ی تحقیقاتی به منظور شناخت مسیرهای آتی در آلودگی‌زدایی و احیای پساب‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.


Article's English abstract:

Environmental pollution is one of the considerable issues that we are encountered by rapid industrialization, exponential population growth, and incompetently planned urbanization. Dyes are momentous pollutants which due to toxicity, carcinogenesis, and mutagenesis lead to producing major perils to the human and other animals and microorganisms. Therefore, their removal from industrial and household effluents before discharge into the environment requires drastic attention. Adsorption is superior to other decholorization techniques because of simple design, easy operation, and high efficiency. Tremendous progresses in nanoscience and nanotechnology, enabling the synthesis of prominent and effective nanoadsorbents, have led to the enlargement of a variety of novel adsorption systems. In the past few years, graphene- based materials as the promising materials have been extensively explored for adsorption applications. The extremely high surface area, large delocalized pi π electrons and tunable chemical properties of graphene and its related materials make them intriguing for use as adsorbents. In this paper, the most recent synthesis methods of graphene- based materials such as graphene oxide, and nanocomposites of them, are briefly described. Additionally, an overview of the potential applications of these viable and inexpensive nanomaterials for removal of dyes form aquatic systems involved in this research field is examined to identify future trends in the decontamination and reclamation of wastewater.


کلید واژگان:
رنگزا، فاضلاب‌های رنگی، خالص سازی آب، جذب سطحی، نانو جاذب، گرافن

English Keywords:
Dye, coloured effluents, water purification, adsorption, nanoadsorbent, graphene

منابع:

English References:
1.R. C. Bansal, M. Goyal, "Activated Carbon Adsorption. Taylor & Francis Group", Boca Raton, 2005.#2.K. Imamura, E. Ikeda, T. Nagayasu, T. Sakiyama, K. Nakanishi, "Adsorption behavior of methylene blue and its congeners on a stainless steel surface", J. Colloid Interface Sci, 245:50–57, 2002.#3.F. Quignon, F. Thomas, C. Gantzer, A. Huyard, L. Schwartzbrod, "Virus adsorption in a complex system: an experimentally designed study", Water Res: 32, 1222–1230, 1998.#4.S. Chowdhury, R. Balasubramanian, "Recent advances in the use of graphene-family nanoadsorbents for removal of toxic pollutants from wastewater", Adv. Colloid Interface Sci, 204:35-56, 2014.# 5.X. Ren, C. Chen, M. Nagatsu, X. Wang, "Carbon nanotubes as adsorbents in environmental pollution management: A review", Chem. Eng. J., 170: 395-410, 2011.#6.K. Novoselov, A. Geim, S. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. Dubonos, et al., "Electric field effect in atomically thin carbon films Science", 306:666, 2004.#7.M. Yusuf, F. M. Elfghi, S. Abbas Zaidi, E. C. Abdullah, M. Ali Khan, "Applications of graphene and its derivatives as an adsorbent for heavy metal and dye removal: a systematic and comprehensive overview", RSC Adv., 5: 50392–50420, 2015.#8.F. Perreault, A. Fonseca de Faria, M. Elimelech, "Environmental applications of graphene-based nanomaterials", Chem. Soc Rev., 44: 5861-5896, 2015.#9.H. P. Boehm, R. Setton, E. Stumpp, "Nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds", Carbon, 24:241-245, 1986.#10.P. Nemes-Incze, Z. Osvath, K. Kamaras, L. P. Biro, "Anomalies in thickness measurements of graphene and few layer graphite crystals by tapping mode atomic force microscopy", Carbon, 46:1435-1442, 2008.#11.IUPAC, Recommended terminology for the description of carbon as a solid (IUPAC Recommendations 1995), 67, 1995 491 (473).#12.A. L. Ivanovskii, "Graphene-based and graphene-like materials", Russ Chem Rev, 81: 571-605, 2012.#13.D. A. C. Brownson, D. K. Kampouris, C. E. Banks, "An overview of graphene in energy production and storage applications", J. Power Sources, 196: 4873-4885, 2011.#14.P. Avouris, C. Dimitrakopoulos, "Graphene: synthesis and applications", Mater. Today, 15:86-97, 2012.#15.K. S. Novoselov, V. I. Fal'ko, L. Colombo, P. R. Gellert, M. G. Schwab, K. Kim, Nature, 490:192, 2012.#16.K. P. Loh, Q. Bao, P. K. Ang, J. Yang, "The chemistry of grapheme", J. Mater Chem., 20:2277-2289, 2010.#17.V. Singh, D. Joung, L. Zhai, S. Das, S. I. Khondaker, S. Seal, "Graphene based materials: past, present and future", Prog Mater. Sci, 56: 1178-1271, 2011.# 18.A. K. Geim, K. S. Novoselov, "The rise of grapheme", Nat Mater., 6:183-191, 2007.#19.A. Iwan, A. Chuchmala, Prog Polym. Sci, 37:1805-1828, 2012.#20.S. Park, R. S. Ruoff, "Chemical methods for the production of graphenes", Nat Nanotechnol, 4:217-224, 2009.#21.Y. Hernandez, V. Nicolosi, M. Lotya, F. M. Blighe, Z. Sun, S. De, et al, "High-yield production of graphene by liquid-phase exfoliation of graphite", Nat Nanotechnol, 3:563-568, 2008.#22.N. Behabtu, J. R. Lomeda, M. J. Green, A. L. Higginbotham, A. Sinitskii, D. V. Kosynkin, et al, "Spontaneous high-concentration dispersions and liquid crystals of grapheme", Nat Nanotechnol, 5:406-411, 2010.#23.Y. Sun, Q. Wu, G. Shi, "Graphene based new energy materials", Energy Environ Sci, 4:1113-1132, 2011.#24.D. R. Dreyer, S. Park, C. W. Bielawski, R. S. Ruoff, "The chemistry of graphene oxide", Chem Soc Rev, 39:228-240, 2010.#25.O. C. Compton, S. T. Nguyen, "Graphene oxide, highly reduced graphene oxide, and graphene: versatile building blocks for carbon-based materials', Small, 6:711-723, 2010.#26.A. Lerf, H. He, M. Forster, J. Klinowski, "Structure of graphite oxide revisited", J Phys Chem B, 102:4477-4482, 1998.#27.S. Pei, H-M. Cheng, "The reduction of graphene oxide", Carbon, 50:3210-3228, 2012.#28.B. C. Brodie, "On the atomic weight of graphite", Philos Trans R Soc Lond, 149: 249-259, 1859.#29.L. Staudenmaier, Verfahren zur darstellung der Graphits?ure", Ber Dtsch Chem Ges, 31:1481-1487, 1898.#30.W. S. Hummers, R. E. Offeman, "Preparation of Graphitic Oxide, J. Am Chem. Soc., 80: 1339-1339, 1958.#31.D. Krishnan, F. Kim, J. Luo, R. Cruz-Silva, L. J. Cote, H. D. Jang, et al, "Energetic graphene oxide: Challenges and opportunities", Nano Today, 7: 137-152, 2012.#32.T. Kuilla, S. Bhadra, D. Yao, NH. Kim, S. Bose, J. H. Lee, "Recent advances in graphene based polymer composites", Prog Polym Sci, 35: 1350-1375, 2010.#33.X. Huang, X. Qi, F. Boey, H. Zhang, "Graphene-based composites", Chem Soc Rev, 41:666-686, 2012.#34.P. A. Pekakis, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Treatment of textile dyehouse wastewater by TiO2 photocatalysis", Water Res., 40:1276-1286, 2006.#35.P. Saha, S. Chowdhury, S. Gupta, I. Kumar, "Insight into adsorption equilibrium, kinetics and thermodynamics of Malachite Green onto clayey soil of Indian origin", Chem Eng J, 165:874-882, 2010.# 36.T. Liu, Y. Li, Q. Du, J. Sun, Y. Jio, G. Yang, et al, "Adsorption of methylene blue from aqueous solution by grapheme", Colloids Surf B Biointerfaces,;90: 197-203, 2012.#37.Y. H. Li, T. Liu, Q. Du, J. Sun, Y. Xia, Z. Wang, et al, "Adsorption of cationic red x-grl from aqueous solutions by graphene: equilibrium, kinetics and thermodynamics study", Chem. Biochem. Eng. Q, 25:483-491, 2011.#38.T. Wu, X. Cai, S. Tan, H. Li, J. Liu, W. Yang, "Adsorption characteristics of acrylonitrile, p-toluenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid and methyl blue on graphene in aqueous solutions", Chem. Eng J., 173:144-149, 2011.#39.J. Zhao, W. Ren, H-M. Cheng, "Graphene sponge for efficient and repeatable adsorption and desorption of water contaminations", J. Mater. Chem., 22:20197-20202, 2012.#40.S-T. Yang, S. Chen, Y. Chang, A. Cao, Y. Liu, H. Wang, "Removal of methylene blue from aqueous solution by graphene oxide", J. Colloid Interface Sci., 359: 24-29, 2011.#41.W. Zhang, C. Zhou, W. Zhou, A. Lei, Q. Zhang, Q. Wan, et al, "Fast and considerable adsorption of methylene blue dye onto graphene oxide", Bull Environ Contam Toxicol, 87:86-90, 2011.# 42.G. K. Ramesha, A. V. Kumara, H. B. Muralidhara, S. Sampath, "Graphene and graphene oxide as effective adsorbents toward anionic and cationic dyes", J. Colloid Interface. Sci., 361:270-277, 2011.#43.L. Sun, H. Yu, B. Fugetsu, "Graphene oxide adsorption enhanced by in situ reduction with sodium hydrosulfite to remove acridine orange from aqueous solution", J. Hazard Mater., 101: 203-204, 2012.#44.Y. Li, Q. Du, T. Liu, X. Peng, J. Wang, J. Sun, et al, "Comparative study of methylene blue dye adsorption onto activated carbon, graphene oxide, and carbon nanotubes", Chem. Eng Res Des, 91:361-368, 2013.# 45.P. Sharma, M. R. Das, "Using graphene oxide nanosheets: investigation of adsorption parameters", J. Chem. Eng Data, 58:151-158, 2013.#46.X. Zhang, C. Cheng, J. Zhao, L. Ma, S. Sun, C. Zhao, "Polyethersulfone enwrapped graphene oxide porous particles for water treatment", Chem. Eng J., 72: 215-216, 2013.#47.J. N. Tiwari, K. Mahesh, N. H. Le, K. C. Kemp, R. Timilsina, R. N. Tiwari, et al, "Reduced graphene oxide-based hydrogels for the efficient capture of dye pollutants from aqueous solutions", Carbon, 56:173-182, 2013.# 48.C. Wang, C. Feng, Y. Gao, X. Ma, Q. Wu, Z. Wang Chem. Eng J., 173:92-97, 2011.#49.L. Ai, C. Zhang, Z. Chen, "Removal of methylene blue from aqueous solution by a solvothermal-synthesized graphene/magnetite composite", J. Hazard Mater, 192:1515-1524, 2011.#50.Y. Yao, S. Miao, S. Liu, L. P. Ma, H. Sun, S. Wang, "Synthesis, characterization, and adsorption properties of magnetic Fe"3O"4@graphene nanocomposite", Chem. Eng. J., 184:326-332, 2012.#51.Q. Wu, C. Feng, C. Wang, Z. Wang, "A facile one-pot solvothermal method to produce superparamagnetic graphene-Fe3O4 nanocomposite and its application in the removal of dye from aqueous solution", Colloids Surf B Biointerfaces., 101:210-214, 2013.#52.S. Wang, J. Wei, S. Lv, Z. Guo, F. Jiang, Clean, 41:935-938, 2013.#53.A. A. Farghali, M. Bahgat, W. M. A. El Rouby, M. H. Khedr, Preparation, decoration and characterization of graphene sheets for methyl green adsorption", J. Alloys Compd., 555:193-200, 2013.#54.N. Li, M. Zheng, X. Chang, G. Ji, H. Lu, L. Xue, et al, "Preparation of magnetic CoFe2O4-functionalized graphene sheets via a facile hydrothermal method and their adsorption properties", J. Solid State Chem., 184:953-958, 2011.#55.S. Sen Gupta, T. S. Sreeprasad, S. M. Maliyekkal, S. K. Das, T. Pradeep, "Graphene from sugar and its application in water purification", ACS Appl. Mater. Interfaces, 4:4156-4163, 2012.#56.T. S. Sreeprasad, S. Sen Gupta, S. M. Maliyekkal, T. Pradeep, "Immobilized graphene-based composite from asphalt: Facile synthesis and application in water purification", J. Hazard Mater, 246-247:213-220, 2013.#57.L. Ai, J. Jiang, "Removal of methylene blue from aqueous solution with self-assembled cylindrical graphene–carbon nanotube hybrid", Chem. Eng. J., 192:156-163, 2012.#58.Z. Sui, Q. Meng, X. Zhang, R. Ma, B. Cao, "Green synthesis of carbon nanotube-graphene hybrid aerogels and their use as versatile agents for water purification", J. Mater. Chem., 22:8767-8771, 2012.#59.Y. Yao, S. Miao, S. Yu, L. P. Ma, H. Sun, S. Wang, "Fabrication of Fe3O4/SiO2 core/shell nanoparticles attached to graphene oxide and its use as an adsorbent", J. Colloid Interface. Sci., 379:20-26, 2012.#60.J. Wang, B. Tang, T. Tsuzuki, Q. Liu, X. Hou, L. Sun, "Synthesis, characterization and adsorption properties of superparamagnetic polystyrene/Fe3O4/graphene oxide", Chem. Eng. J., 204/206:258-263, 2012.#61.Y. Chen, L. Chen, H. Bai, L. Li, "Graphene oxide–chitosan composite hydrogels as broad-spectrum adsorbents for water purification", J. Mater. Chem., 1:1992-2001, 2013.#62.L. Fan, C. Luo, X. Li, F. Lu, H. Qiu, M. Sun, "Fabrication of novel magnetic chitosan grafted with graphene oxide to enhance adsorption properties for methyl blue", J. Hazard Mater., 215-216:272-279, 2012.#63.L. Fan, C. Luo, M. Sun, X. Li, F. Lu, H. Qiu, "Preparation of novel magnetic chitosan/graphene oxide composite as effective adsorbents toward methylene blue", Bioresour Technol., 114:703-706, 2012.#64.L. Fan, C. Luo, M. Sun, H. Qiu, X. Li, "Synthesis of magnetic ?-cyclodextrin-chitosan/graphene oxide as nanoadsorbent and its application in dye adsorption and removal", Colloids Surf B Biointerfaces, 103:60-607, 2013.# 65.Y. Li, Q. Du, T. Liu, J. Sun, Y. Wang, S. Wu, et al, "Methylene Blue adsorption on graphene oxide/calcium alginate composites", Carbohydr Polym. Carbohydr Polym, 95:501-507, 2013.#66.H. Sun, L. Cao, L. Lu, "Magnetite/reduced graphene oxide nanocomposites: One step solvothermal synthesis and use as a novel platform for removal of dye pollutants", Nano Res., 4:550-562, 2011.# 67.J. Wang, T. Tsuzuki, B. Tang, X. Hou, L. Sun, X. Wang, "Reduced graphene oxide/ZnO composite: reusable adsorbent for pollutant management", ACS Appl Mater Interfaces, 4:3084-3090, 2012.# 68.T-D. Nguyen-Phan, V. H. Pham, E. J. Kim, E-S. Oh, S. H. Hur, J. S. Chung, et al, Appl. Surf. Sci., 258:4551, 2012.# 69.P. Sharma, N. Hussain, D. J. Borah, M. R. Das, "Kinetics and adsorption behavior of the methyl blue at the graphene oxide/reduced graphene oxide nanosheet?water interface: a comparative study", J. Chem. Phys., 58:3477?3488, 2013.#70.G. Crini, P-M. Badot, "Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature", Prog. Polym. Sci., 33:399-447, 2008.#71.A. Bhatnagar, M. Sillanpaa, "Applications of chitin- and chitosan-derivatives for the detoxification of water and wastewater--a short review", Adv. Colloid. Interface. Sci., 152:26-38, 2009.#72.S. V. Tkachev, E. Y. Buslaeva, S. P. Gubin, "Graphene: A novel carbon nanomaterial", Inorg. Mater., 47:1-10, 2011.#73.S. Basu, P. Bhattacharya, "Recent developments on graphene and graphene oxide based solid state gas sensors", Sens. Actuators B, 173:1-21, 2012.#74.M. D. Stoller, S. Park, Zhu Y, An J, R. S. Ruoff, "Graphene-based ultracapacitors", Nano Lett., 8:3498-3502, 2008.#75.C. Lee, X. Wei, J. W. Kysar, J. Hone, "Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer grapheme", Science, 321:385-388, 2008.#76.W. Choi, I. Lahiri, R. Seelaboyina, Y. S. Kang, "Crit critical reviews in solid state and materials sciences", Rev. Solid. State. Mater. Sci., 35:52-71, 2010.#77.K. I. Bolotin, K. J. Sikes, Z. Jiang, M. Klima, G. Funderberg, J. Hone, et al, "Ultrahigh electron mobility in suspended grapheme", Solid. State. Commun., 146:351-355, 2008.#78.A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Cailzo, D. Teweldebrhan, F. Miao, et al, "Superior thermal conductivity of single-layer grapheme", Nano. Lett., 8:902-907, 2008.#79.Y. Zhu, S. Murali, W. Cai, X. Li, J. W. Suk, J. R. Potts, et al, "Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications", Adv. Mater., 22:3906-3924, 2010.#80.J. Xu, L. Wang, Y. Zhu, "Decontamination of bisphenol A from aqueous solution by graphene adsorption", Langmuir, 28(22):8418-8425, 2012.#81.Y. Lia, Q. Dua, T. Liua, X. Pengb, J. Wanga, J. Suna, Y. Wanga, S. Wua, Z. Wanga, Y. Xiaa, "Comparative study of methylene blue dye adsorption onto activated carbon, graphene oxide, and carbon nanotubes", Chem. Eng. Res. Des., 91: 361-368, 2013.#82.C. K. Chuaa, M. Pumera, "Chemical reduction of graphene oxide: a synthetic chemistry viewpoint", Chem. Soc. Rev., 43:291-312, 2014.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 3696
تعداد دریافت فایل مقاله : 123